Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.Biltz.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over BILTZ en haar werkzaamheden en projecten. De weergegeven informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) wordt meegedeeld onder alle voorbehoud en BILTZ kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. BILTZ kan dan ook niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie op deze website wordt door BILTZ geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Door de website van BILTZ te bezoeken gaat u ermee akkoord dat BILTZ niet aansprakelijk is voor enigerlei schade als gevolg van – onder meer – onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van door BILTZ via deze website verstrekte informatie , adviezen, ideeën en/of materiaal en / of het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze website of waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. BILTZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waar naar zij via hyperlinks verwijst.
BILTZ behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder zoals hiervoor genoemd alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BILTZ of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
BILTZ behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.