Competenties

ISO 9001

VCA en ISO9001 logo's

Het leveren van kwaliteit is een onderdeel van de bedrijfsfilosofie van BILTZ. Om te komen tot een doelmatige besturing van de bedrijfsactiviteiten is een goed functionerend kwaliteitssysteem een belangrijk gereedschap. Binnen deze context is BILTZ in het bezit van het ISO 9001 certificaat. Hiermee benadrukt BILTZ dat zij de kwaliteit van het tot stand komen van het product alsmede de kwaliteit van het product zelf hoog in het vaandel heeft staan. Binnen de aan de hand van deze norm ingerichte processen wordt gewerkt vanuit de klanteisen naar klanttevredenheid. Verbeterprocessen spelen hierbinnen een belangrijke rol.

ISO 14001

iso 14001nlol

Binnen BILTZ gaat veel aandacht uit naar milieurisicomanagement en duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze onderwerpen worden in de praktijk als synoniem gebruikt voor een bedrijfsvoering waarbij evenwicht bestaat tussen economische, sociale en milieubelangen. De afweging hiertussen speelt een belangrijke rol bij de strategische besluitvorming binnen BILTZ. BILTZ is in dit kader tevens in het bezit van het ISO 14001 certificaat. In de praktijk betekent dit dat een zo goed mogelijke beheersing en vermindering van de milieubelasting voortdurend een punt van aandacht is in de bedrijfsvoering.

VGO-keurmerk

vgo-brand

Vanuit een proces- en kwaliteitsgerichte aansturing is er binnen BILTZ in tegenstelling tot de traditionele, inspanningsgerichte aanpak, waarbij de kostprijs centraal staat, steeds meer sprake van een resultaatgerichte aanpak van projecten, waarbij het uiteindelijke projectresultaat (het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau) contractueel is vastgelegd op basis van prestatie-eisen. In dit kader is BILTZ gecertificeerd volgens het VGO Keur. Dit keurmerk is bedoeld voor onderhoudsbedrijven die met betrekking tot proces en kwaliteit hebben aangetoond te kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van Resultaatgericht Samenwerken. De kwaliteitscriteria, die voor het keurmerk van belang zijn, houden niet alleen verband met organisatorische en kennistechnische aspecten, maar ook met klanttevredenheid (minimaal 3,5 uit 5) en financiële zekerheid (rentabiliteit > 1% en solvabiliteit > 20%).

VCA

VCA Gecertificeerd 2 star

Ten behoeve van het uitsluiten van onaanvaardbare risico’s op het gebied van persoonlijk letsel van medewerkers en derden heeft BILTZ haar organisatie onderworpen aan de eisen, zoals gesteld in de VGM Checklist Aannemers. BILTZ is als zodanig in het bezit van het VCA** (lees: VCA 2 sterren) certificaat. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen en tijdelijke medewerkers. Het aanpakken van de risico’s bij de bron heeft de voorkeur. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, worden de risico’s tot een aanvaardbaar niveau geminimaliseerd middels passende beheersmaatregelen. BILTZ streeft er steeds naar de gezondheid en de veiligheid van het personeel en omstanders zo goed mogelijk te garanderen c.q. waarborgen.